RECHTSDOMEINEN

JAUME ADVOCATENKANTOOR adviseert particuliere cliënten en (KMO-)bedrijven zowel preventief als binnen het kader van een gerechtelijke procedure, stuurt een ingebrekestelling of aanmaning aan uw tegenpartij, start voor u een rechtszaak op of staat u bij indien u een dagvaarding of een vonnis heeft ontvangen door verdediging voor de Rechtbanken en het aantekenen van verzet of hoger beroep tegen een vonnis in volgende rechtsdomeinen:

Woninghuur en handelshuur: Opstellen huurcontracten – opzegging door de huurder of de verhuurder – tegenopzeg – betalingsachterstand door de huurder – niet uitvoering van herstellingen door de verhuurder – onderhoudsverplichting van de huurder – mindergenot en schadevergoeding – onbewoonbaarverklaringen – woonkwaliteit – huurwaarborg – afrekeningen onkosten – huurschade – burenhinder – onderverhuring en overdracht van huur – uithuiszettingen – ontbinding en vernietiging van de huurovereenkomst – verlenging – verkoop van het gehuurde pand – opzegging door de huurder of de verhuurder – betalingsachterstand door de huurder – indexatie en herziening van de huurprijs – huurhernieuwing – aanpassings- en verbouwingswerken door huurder – uitzettingsvergoeding
Kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen – optie – compromis – eigendomsoverdracht – termijn van verkoop – vrijwaring voor gebreken – stedenbouwkundige vergunningen – bouwovertredingen – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden – voorkooprecht – ontbinding en vernietiging van de verkoop – wet productaansprakelijkheid
Begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden – faillissement, handelsonderzoeken/depistage of aanvragen bescherming tegen schuldeisers via gerechtelijke reorganisatie procedure – aangifte faillissement – indienen schuldvorderingen – relatie met de curator 
Ingebrekestelling en aanmaning aannemer – werken door aannemer niet uitgevoerd volgens regels vakmanschap – overschrijden van uitvoeringstermijn werken – bouwgebreken – voorlopige en definitieve oplevering – vergoeding meerwerken – expertises – architect – onderaanneming – nieuwbouw  wet Breyne – ontbinding en beëindiging aannemingsovereenkomst – schadevergoeding bekomen – ruimtelijke ordening en vergunningen
Beslissingen van de algemene vergadering – syndicus – achterstand in betaling van bijdragen
Onbetaalde facturen innen – opstellen van uw algemene voorwaarden KMO/webshop – protest van facturen – distibutiecontracten- concessieovereenkomsten van alleenverkoop –  handelsagentuurovereenkomst – commissionairsovereenkomsten – expediteurs – franchising – marktpraktijken – reclame – bescherming intellectuele eigendom – samenwerkingsovereenkomsten tussen handelaars – freelance contracten – aandeelhoudersovereenkomsten – verkoop van aandelen – ICT contracten opstellen
Opstellen van contracten : samenwerkingsovereenkomsten, consultancy overeenkomst, freelance contract, huurovereenkomst, verkoopsovereenkomst – opstellen algemene voorwaarden webshop – niet nakoming van overeenkomsten – niet of gebrekkige uitvoering van werken of diensten – geen levering – schadevergoeding – opzegging en ontbinding overeenkomsten
Verkeersovertredingen – boetes – aanrijdingen – verdediging bij dagvaardingen voor Politierechtbank – rijverbod
Opvolging klacht bij de politie – indiening burgerlijke partijstelling als slachtoffer – bijstand bij verhoor (Salduz) – verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling bij voorlopige hechtenis – dagvaarding voor Correctionele Rechtbank – wettige verdediging – uitlokking – opzet – dwang – poging – deelneming – opschorting – werkstraf – strafuitvoering – eerherstel
Schade veroorzaakt door contractpartij of derden(lichamelijke schade-materiële schade en morele schade) – aansprakelijkheid als schadeveroorzaker.